Swimpower

For English scroll down

TULE MUKAAN JA TEE HYVÄÄ, AUTA MONIKANSALLISIA NAISIA OPPIMAAN UIMAAN!

 • Pienillä teoilla on suuret vaikutukset ja jokainen euro vie monikansallisia naisia lähemmäksi aktiivista ja tasa-arvoisempaa elämää. Voit olla mukana muuttamassa kokonaisia sukupolvia.


   

 • Kaikki varat käytetään lyhentämättöminä monikansallisten naisten uimakoulukustannuksiin, kuten tilavuokraan sekä pätevän ohjaajan palkkaukseen.


   

 • Ilman tukeasi joudumme luopumaan uintikursseistamme.


   

 • Pääset tukemaan kampanjaa linkistä.

 

Suomi on tuhansien järvien maa. Uiminen kulkee meillä verissä.

Olemme onnekkaita saadessamme polskia mielemme mukaan harrastuksen äärellä, jonka olemme luultavammin oppineet jo pienenä. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla.

Moni muualta muuttanut nainen ei ole ikinä elämässään ollut kosketuksissa veden kanssa.

Meille niin tuttu ja ihana elementti on monille maahanmuuttajanaiselle vieras ja jopa pelottava. 

Haluamme tehdä muutoksen, tarjoamalla mahdollisuuden matalan kynnyksen uintikursseille osaavan ohjaajan opastuksella, maahan muuttaneiden naisten ehdoilla. Tehtävämme on tehdä heidän olonsa turvalliseksi kulttuureita ja taustoja kunnioittaen, sekä kohdata jokainen nainen ennakkoluulottomasti, ihminen ihmisenä.

Äidin kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja tietämys edistävät myös lasten hyvinvointia. 

Äidin huonoista kokemuksista, epäluuloista, tiedonpuutteista tai peloista voi syntyä kierre, joka vaikuttaa koko perheeseen. Mikäli äiti ei koe vesielementtiä luonnollisena tai luotettavana on suuri riski myös lapsille omaksua nämä ajatukset. Veteen rauhassa tutustunut äiti luultavimmin haluaa myös lasten oppivan uimaan ja edistää näin jopa sukupolvien välistä tiedon jakamista sekä hyvinvointia.

Uimataidosta ja sen kautta uimisesta saatavat terveysvaikutukset jäävät monesti uupumaan maahanmuuttajanaisten kohdalla.

Koordinaatio, hapenottokyky, painonhallinta sekä selkä-, että nivelystävällinen liikuntamuoto jäävät kokematta puuttuvien taitojen, itsevarmuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien takia. 

Uimataito on jokaisen oikeus ja iso osa suomalaista kulttuuria.

Lahjoittamalla edistät monikansallisten naisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä aktiivista elämäntapaa, että sosialisoitumista. Auttamalla meitä järjestämään uimakouluja mahdollisimman monille, autat myös kokonaisia perheitä.

Tarve uintikursseile on suuri.

Ryhmämme ovat hallista riippuen 12- 17 paikkaisia ja jopa suurimpien kurssien ryhmiin jonotusaika on pitkä. Mikäli joudumme lakkauttamaan kurssimme moni nainen jää tyhjän päälle. Moni nainen osallistuu ryhmiimme esimerkiksi lääkärin suosituksesta käyttää vesiliikuntaa nivelystävällisenä liikuntamuotona tai apuna painonhallinnassa.

Järjestämme vuosittain uintikursseja yli 300 naiselle, kuudessa eri tasoisessa ryhmässä, jotka harjoittelevat 7-8 eri sarjassa.

Uintikurssimme koostuvat alkeiskurssista, jatkokurssista, vapaauintikurssista sekä vesiliikuntakurssista. 

Kiitos avustasi!

JOIN US IN OUR EFFORTS TO SUPPORT MIGRANT WOMEN TO LEARN TO SWIM!

 

 • SMALL ACTIONS CAN HAVE A GREAT IMPACT AND EVERY EURO BRINGS MIGRANT WOMEN CLOSER TO AN ACTIVE AND MORE EQUAL LIFE.


 • BY DONATING YOU CAN TAKE PART IN CHANGING WHOLE GENERATIONS.


 • WITHOUT YOUR SUPPORT, WE HAVE TO CLOSE DOWN OUR SWIMMING COURSES.


 • ALL FUNDS WILL BE USED FOR COVERING THE COSTS RESULTING FROM ARRANGING SWIMMING COURSES FOR MIGRANT WOMEN, SUCH AS RENTING THE SPACE, AND HIRING QUALIFIED INSTRUCTORS.


 • SUPPORT THE CAMPAIGN HERE.

 

FINLAND IS THE LAND OF THE THOUSAND LAKES. SWIMMING RUNS IN OUR BLOOD.

We’re lucky to be able to be splashing around as we like while we swim, a skill that we’ve probably learned from an early age. However, this is not the case for everyone.

MANY WOMEN WHO HAVE MOVED TO FINLAND FROM OTHER COUNTRUES HAVE NEVER BEEN IN CONTACT WITH WATER IN THEIR LIVES.

An element so familiar and wonderful to us is foreign and even scary to many migrant women.

We want to make a difference, by offering the opportunity to participate in low-threshold swimming courses run by skilled instructors, and on the terms of migrant women. Our job is to make them feel safe, meet them open-mindedly and doing that, respecting their cultures and backgrounds, human being to human being

THE MOTHER'S INTERESTS, HOBBIES AND KNOWLEDGE CONTRIBUTE TO THE WELL-BEING OF THE CHILDREN.

A mother’s bad experiences, suspicions, lack of knowledge, or fears can create a spiral that affects the whole family. If the mother does not perceive the water element as natural or reliable, there is a high risk for the children to adopt these ideas as well. A mother who has the possibility to get familiar with water in her own pace, will want her children to learn to swim and thus even promote the sharing of knowledge and well-being between generations.

THE MIGRANT WOMEN MOST OFTEN DO NOT BENEFIT FROM THE HEALTH EFFECTS OF SWIMMING SKILLS AND SWIMMING IN GENERAL.

Improved coordination, oxygen uptake, weight management, and joint-friendly exercises cannot be experienced  due to lack of skills, confidence, and training opportunities.

SWIMMING IS EVERYONE'S RIGHT AND IS A BIG PART OF FINNISH CULTURE.

By donating, you promote and strengthen the position of migrant women in the Finnish society, their active lifestyle and socialization. By helping us organize swimming courses for as many women as possible, you are also supporting entire families.

There is a high need for swimming courses.

Our groups have 12 to 17 participants, depending on the space, and even for the largest groups, the queuing time is long. If we have to end our courses, many women will be left without the opportunity to learn to swim or do water aerobics. Many women participate in our groups, for example, at the recommendation of a doctor to use water exercise as a joint-friendly form of exercise or as an aid in weight management.

We organize annual swimming courses for more than 300 women, in six different level groups, practicing in 7-8 different series.

Our swimming courses consist of a beginners course, an advanced course, a freestyle course and water aerobics courses.

Thank you for your help!