Mentor on the Move - liikunnallinen mentorointiohjelma

Maahanmuuttajataustaisten naisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen mentoroinnin avulla.

Mentor on the Move -pilottihankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmän hyvinvointia seuraavin keinoin:

  • Integroimalla liikuntaa jokapäiväiseen elämään 
  • Lisäämällä erilaisia osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä
  • Rakentamalla sosiaalisia verkostoja ja ehkäisemällä syrjäytymistä
  • Tukemalla erilaisten taitojen kehittymistä osallistumisen kautta

Sosiaalisen tuen puute ja yksinäisyys ovat suurimpia maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamia haasteita. Mentoroinnin avulla voidaan torjua sosiaalista eristäytymistä.

Tavoitteena liikunnallinen mentoriohjelma

Hanke kehittää mentorointiohjelmaa, jossa muodostetaan mentorointipareja. Parit koostuvat mentorista ja aktorista. Liikunta on mentoritoiminnan keskiössä - mentoriparit voivat käydä yhdessä liikkumassa ja urheilemassa. Tämä tarjoaa alustan mentoroinnille ja siihen liittyville tavoitteille.

Mentorit ja aktorit

Mentoriksi voi hakea suomalainen tai pitkään Suomessa asunut nainen, joka osaa antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä yleisesti, sekä erityisesti esim. suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Mentorin tulee pystyä tukemaan aktoria eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä.

Mentoroitavat eli aktorit ovat uussuomalaisia naisia (Suomessa pysyvästi asuvia ja maahanmuuttajataustaisia), jotka kaipaavat tukea kotoutumisessa, suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääsyssä ja haluavat kehittää omaa työuraa.

Liikunta

Molemilla osapuolilta edellytetään mielenkiintoa ja avoimuutta liikuntaa kohtaan. Osana mentorointiohjelmaa heillä on mahdollisuus kokeilla eri liikuntalajeja sekä osallistua liikuntatapahtumiin.

Tuki

Ohjelman koordinaattori on mentoriparin tukena koko suhteen ajan. Mentoriohjelmamme tarjoaa ideoita eri liikuntamuotoihin sekä resursseja mahdollisten kustannusten kattamiseksi liikunta-aktiviteeteissa.

Ohjelman kesto ja sitoutuminen

Ohjelman aika osallistujat sitoutuvat noin 9 kuukautta kestävään mentorointisuhteeseen, joka koostuu kahdenkeskisistä mentoritapaamisista keskimäärin yhden (1) kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi järjestetään 2-4 koko mentorointiryhmän yhteistä tapahtumaa, jotka ovat koulutustilaisuuksia, sosiaalisia tapahtumia tai liikunnallista toimintaa.

Seuraava mentorointiryhmä alkaa sysksyllä 2019!

Katso lisätietoja sivun alalaidasta löytyvistä pdf. ja kuvatiedostoista.

Mikäli haluat toimian mentorin tai aktorin roolissa tässä hankkeessa, voit ilmoittautua mukaan tästä.

Enhancing the health, social well-being and tranferable skills of women of migrant background through mentoring.

The goal of the Mentor on the Move pilot project is to promote the well-being of the mentees (migrant women) by:

  • Enhancing health by integrating physical activties and sports into everyday life 
  • Improving opportunities to participate and be active in the society and work life
  • Building social networks and preventing social exclusion
  • Supporting the development of skills through participation

The lack of social support and loneliness are some of the most significant challenges faced by immigrant women. With the help of mentoring, it is possible to prevent social isolation.

Focus on sports and mentoring

The project develops a mentoring program that forms mentoring partnerships. The partnership is between a mentor and a mentee. Sports and exercising functions as a platform for mentoring and the mentorship partners are supported to meet to exercise together.

Mentors and actors

In this program, a mentor is a woman who is either a Finn or a woman who has lived in Finland for a long time. The mentors are expected to be able to provide information about the Finnish society, culture and work life in general and also about the Finnish sports culture. The mentor has to be able to support and give guidance to the mentee in questions of different topics mentioned above. 

The mentees are women with migrant background who live in Finland permanently and are seeking support in getting better accustomed to the Finnish society, to undertand better the culture and who want to improve their professional career and skills.

Sports and physical exercise

Both the mentor and the mentee are expected to be open-minded and interested to sports and exercising. The mentoring program aims to support and provide opportunities to the mentorship partners to try different sports and to attend sports events. 

Support

The program coordinator will support the mentorship partners throughout the year. The mentoring program offers ideas for various sports and activities. It also provides resources to cover possible costs of trying different activities.

The lenght of the program and commitment

The participants commit to a mentoring partnership that lasts approximately 9 months and it consists of face-toface mentoring meeting between the mentor and the mentee.

In addition, 2-4 joint events for the whole mentoring group. These events are educational events, social events or sports activities/events.

The following mentoring group starts in Autumn 2019!

Read more information regarding the program from the files in the end of this page.

If you want to function as a mentor or a mentee in this project, you can register to the project now. (click to enter the registration sheet)

 


Yhteystiedot/Contact information:

Kati Vertiö

Hankekoordinaattori/Project coordinator

kati.vertio@monaliiku.fi

040 840 7289